นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบเขตการชดใช้ค่าเสียหาย
เมื่อท่านลงทะเบียนขอใช้บริการในเว็บไซต์ rejuvis.co.th ข้อมูลของท่านจะถูกรวบรวมไว้ และในทุกครั้งที่มีคำขอใช้บริการหลังจากการลงทะเบียนใช้งาน จะปรากฏรายการข้อมูลของท่านเป็นลำดับการใช้บริการ ซึ่งในการลงทะเบียนขอใช้บริการนั้น ของให้ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการโดยกรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลและข้อมูลบัตรเครดิต เป็นสำคัญ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หรือการให้บริการที่รวดเร็ว และเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างเรากับท่าน ในกรณีผู้ใช้ยังไม่ประสงค์ลงทะเบียนการใช้บริการ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยเช่นกัน
การใช้งานข้อมูล การใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์เดลิเวอรี่ แลป ซึ่งใช้ในการให้บริการให้แก่ท่านอาจมีการใช้งานคุ้กกี้ (cookies) ซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น หรือบุคคลที่สามผ่านทางกูเกิ้ล (Google) ในฐานะผู้ให้บริการให้แก่บุคคลอื่น หรือบุคคลที่สามนั้นด้วย ในการแสดงโฆษณาต่างๆ บนไซต์ของเราซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของเรา หากท่านไม่ต้องการดูโฆษณาต่างๆ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งานคุกกี้ ได้โดยเลือกจัดการความเป็นส่วนตัวที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิ้ลในอีกช่องทางหนึ่ง
การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม
ในกรณีที่เราอาจมีบุคคลร่วมใช้งานบริการ หรือนำเสนอการให้บริการ หรือการให้บริการผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกัน อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างหาก และเป็นอิสระจากเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นในบางครั้งเราจึงไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์อื่นที่อาจเชื่อมโยงเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด เช่น การแสดงโฆษณาต่างๆ อย่างไรก็ตามเราได้ปกป้องเว็บไซต์ของเรา และให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ของเรา ในส่วนข้อมูลอันสำคัญและเป็นความลับของท่าน ท่านจึงไว้วางใจได้ในส่วนนี้
ข้อมูลอันเป็นความลับ
ทางเราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นความลับของท่าน และจะไม่ขายข้อมูล แลกเปลี่ยน หรือนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปให้กับบุคคลอื่น หรือบุคคลที่สาม นอกจากที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์ และในการบริหารจัดการ การให้บริการของเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้งานข้อมูลของเรา ซึ่งทั้งหมดอยู่ในการควบคุมบริหารจัดการองค์กรโดยเรา ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ให้คำสัญญาว่า จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และในกรณีมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อความปลอดภัย เฉพาะที่เป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามสิทธิอื่นซึ่งไม่เป็นการอันละเมิดต่อผู้ใช้และเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย นอกจากข้อมูลของตัวของท่านทางเราขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง แต่ไม่เป็นความลับ เพื่อใช้ในการทำการตลาด การโฆษณา และอื่นๆ ในการดำเนินกิจการบริษัท
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราอาจขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หรืออาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ามาทางเว็บไซต์ rejuvis.co.th หรือช่องทางอื่นๆ แล้วแต่กรณี ท่านสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์ rejuvis.co.th