ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

ขอความกรุณาผู้ใช้บริการ อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน

ความหมายที่ใช้ในการให้บริการนี้ หน้าที่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ ความหมายที่ใช้ในการให้บริการนี้ ข้อยกเว้นในความรับผิดของผู้ให้บริการ การเรียกร้องค่าเสียหาย ขอบเขตการชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ซึ่งอาจเกิดจากหน้าที่โดยส่วนตัว หรือโดยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องในการเรียกร้องในความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ้นโดยมิใช่หน้าที่ของผู้ให้บริการ เช่น การชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใด หรือการชำระภาษี ค่าอากร ค่าประกันภัยพิเศษ รวมถึงกรณีอื่นที่อาจเกิดมีค่าใช้จ่ายขึ้นได้ระยะเวลาใดไม่ว่าก่อนหรือหลังใช้บริการ
การขอคืนเงิน สำหรับการส่งใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
สำหรับการติดต่อฝ่ายบัญชีในกรณีตรวจสอบ ติดตามหรือขนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี และการเติมเงิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 063-251-6886
การใช้งานเว็บไซต์รีจูวิส การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

*ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563